לימודי קודש

ישיבת 'נשמת התורה' חרתה על דגלה, את לימוד התורה, כבסיס לחינוך. לימוד תורה שיביא אותנו לקשר עם הקב"ה וכדברי המדרש:

לפי שנאמר 'ואהבת את ה' אלוקיך' (דברים ו, ה) יודע אני כיצד אהב את המקום? תלמוד לומר: 'והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על-לבבך' - שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה העולם

לימוד שמחבר, בין התורה האלוקית, לבין הוויה האנושית של התלמיד. וכדברי המהר"ל:

התורה כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ונקראת בשביל זה תורת חסד

מעבר לכך אנו מאמינים, שבכוחה של התורה ללמד אותנו דרכים המגיעות לליבו ולנשמתו של כל תלמיד ותלמיד. ועל כן הלמידה בישיבה, מבוססת על קשר 'רב ותלמיד', בבחינת "'ושננתם לבניך' – אלו התלמידים". קשר של מחויבות, הבנה והכלה.

הגמרא נלמדת, ביושר, בלמדנות ובהבנה, עם שימת דגש, לעומק הפשט, 'להבין ולהשכיל'.

בישיבה יינתן דגש על בחינת תורה שמביאה לידי מעשה, 'גדול תלמוד שמביא לידי מעשה'. לימוד שמביא לידי המעשה ההלכתי הטהור, ויצירת חיבור אמיתי בין הלימוד לבין מציאות החיים.

לימוד תורה ששם את הדגש על 'נשמת התורה', להאיר לתלמידים את דרך ה' בתוך מורכבות החיים, לא רק בלימוד העיון והבקיאות, אלא גם בשיחות בישיבה, ובלימוד ספרי מחשבה, העוסקים בשאלות החיים, במישור ההשקפתי והמוסרי.

לימוד תורה שיבנה קומה שלימה של 'בן תורה' השלם במידותיו, בתורתו, ובמעשיו, ששם שמים יתקדש על ידו.

אבות ובנים הכנה למתן תורה

דילוג לתוכן