שופטים ושוטרים תתן לך – כי השוחד יעוור

דקה לפני דין תורה, יום חם ולוהט, הדיין מקבל פחית קולה קרה מבעל הדין. האם ניתן לחשוד בדיין שיטה את הדין כלפיו?

והתשובה היא- כן!

למה? כי כתוב: "אסתכל באורייתא וברא עלמא" פירוש: הקב"ה ברא את טבע הבריאה ע"פ מה שכתוב בתורה. ואם כתוב בתורה כי השוחד גורם לנטיית הדין, אז גם דיין, צדיק ככל שיהיה- יטה את הדין. (ע"פ זה מובן את סירובם של אותם אמוראים שסירבו לדון גם במקרה של אבק וקצה של שוחד- עיין גמרא מסכת כתובות קה.)

מעשה הנס לרבי חיים כפוסי

מובא בספר 'מעשה צדיקים', מעשה על הרב הדיין רבי חיים כפוסי, שהיו קוראים לו כולם, גם בני ברית וגם מי שאינו בן ברית, 'בעל הנס'. ומהיכן הגיע לו שם זה? מפני מעשה שהיה:

רבי חיים היה דיין ומורה צדק במצרים, וברבות השנים חלה בעיניו עד שנתעוור, והיו בקהל מי שריננו אחריו שמן הסתם לקח שוחד, והתקיים בו הכתוב "כי השוחד יעוור" – כפשוטו ממש. כאשר הגיעו הרינונים לאוזניו, התרעם מאוד, וביום שבת קודש באמצע התפילה, קם על עומדו והכריז: "שמעתי דיבת רבים, אשר יחדיו ירננו על כי לקחתי שוחד ח"ו, ועתה אם אמת הדבר, יישאר הדבר תמיד והענן יכסנו (כלומר אשאר עיוור לתמיד), ואם הייתי נזהר בכך יאירו עיני כבתחילה", וכך היה שחזר מאור עיניו ויהי לנס.

וגם העיד עליו הרב החיד"א, שחתימתו בעת שנסתמא הייתה גדולה, וניכר שחותם על סמך אומדן ולאחר מכן משנתרפא, חתם בכתב קטן מאוד וכך חתם: "ה' נסי חיים כפוסי". ועד היום אם נשבע אדם, אפילו נוכרי על קברו שבועת שקר, מיד נענש. ויש קבלה ביד התושבים שהמתפלל על קברו מיד נושע.

דילוג לתוכן